دوره مزوبوتاکس،مزوفیلر(مزوژل) (کپی)

ناموجود

990,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟

 • مزوبوتاکس و مزوژل چیست
 • اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون تزریق
 • مراقبت های قبل و بعد از تزریق
 • مراقبت های قبل و بعد از تزریق
 • عوارض تزریق
 • تجهیزات و وسایل مورد نیاز
 • مشاوره قبل از انجام کار
 • راهنمایی درمان های ترکیبی همراه مزوبوتاکس و مزوژل
 • راهنمایی تهیه مزوبوتاکس
 • راهنمایی انواع برند های مزوژل موجود در بازار ایران
 • اموزش تکنیک تزریق مزوبوتاکس
 • اموزش تکنیک تزریق مزوفیلر(مزوژل)
 • اموزش تزریق مزوبوتاکس صورت،گردن و دکلته
 • اموزش تزریق مزوفیلر ناحیه صورت،گردن،دکلته و پشت دست
 • اموزش تزریق مزوفیلر جالوپرو مدل کلاسیک و HMW
 • اموزش تزریق پروفایلو
 • اموزش تزریق مزوژل پروسترولین

دموی دوره مزوبوتاکس،مزوفیلر(مزوژل)

آموزش جامع و مجازی مزوبوتاکس،مزوفیلر(مزوژل) آموزش صفر تا صد مزوبوتاکس،مزوفیلر(مزوژل)

قسمت1،مزوبوتاکس ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت2،مزوبوتاکس ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت3،مزوبوتاکس ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت4،مزوبوتاکس ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت5،مزوبوتاکس ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت6،مزوبوتاکس ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت7،مزوبوتاکس ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت8،مزوبوتاکس ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت9،مزوبوتاکس ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت10،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت11،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت12،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت13،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت14،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت15،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت16،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت17،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت18،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت 19،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت20،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت21،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت22،مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت23مزوژل جالوپرو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت24،مزوژل پروفایلو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت25،مزوژل پروفایلو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت26مزوژل پروفایلو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت27مزوژل پروفایلو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت28مزوژل پروفایلو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت29مزوژل پروفایلو ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت30مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت31 مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت32مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت33،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت34،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت35،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت36،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت37،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت38،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت39،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت40،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت41،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت42،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت43،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

قسمت44،مزوژل پروسترولین ویدئو

خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
 • قسمت1،مزوبوتاکس
 • قسمت2،مزوبوتاکس
 • قسمت3،مزوبوتاکس
 • قسمت4،مزوبوتاکس
 • قسمت5،مزوبوتاکس
 • قسمت6،مزوبوتاکس
 • قسمت7،مزوبوتاکس
 • قسمت8،مزوبوتاکس
 • قسمت9،مزوبوتاکس
 • قسمت10،مزوژل جالوپرو
 • قسمت11،مزوژل جالوپرو
 • قسمت12،مزوژل جالوپرو
 • قسمت13،مزوژل جالوپرو
 • قسمت14،مزوژل جالوپرو
 • قسمت15،مزوژل جالوپرو
 • قسمت16،مزوژل جالوپرو
 • قسمت17،مزوژل جالوپرو
 • قسمت18،مزوژل جالوپرو
 • قسمت 19،مزوژل جالوپرو
 • قسمت20،مزوژل جالوپرو
 • قسمت21،مزوژل جالوپرو
 • قسمت22،مزوژل جالوپرو
 • قسمت23مزوژل جالوپرو
 • قسمت24،مزوژل پروفایلو
 • قسمت25،مزوژل پروفایلو
 • قسمت26مزوژل پروفایلو
 • قسمت27مزوژل پروفایلو
 • قسمت28مزوژل پروفایلو
 • قسمت29مزوژل پروفایلو
 • قسمت30مزوژل پروسترولین
 • قسمت31 مزوژل پروسترولین
 • قسمت32مزوژل پروسترولین
 • قسمت33،مزوژل پروسترولین
 • قسمت34،مزوژل پروسترولین
 • قسمت35،مزوژل پروسترولین
 • قسمت36،مزوژل پروسترولین
 • قسمت37،مزوژل پروسترولین
 • قسمت38،مزوژل پروسترولین
 • قسمت39،مزوژل پروسترولین
 • قسمت40،مزوژل پروسترولین
 • قسمت41،مزوژل پروسترولین
 • قسمت42،مزوژل پروسترولین
 • قسمت43،مزوژل پروسترولین
 • قسمت44،مزوژل پروسترولین
 • قسمت 45 (آپدیت شده)
 • قسمت 46 (آپدیت شده)
 • قسمت 47 (آپدیت شده)