آموزش پیرسینگ و میکرودرمال(کاشت نگین)

(27 بررسی مشتری)

2,900,000 تومان

آنچه در این دوره آموزش خواهید دید:
 • مقدمه ای بر پیرسینگ
 • مقدمه ای بر میکرودرمال(کاشت نگین در پوست)
 • کاربرد های پیرسینگ در صورت و بدن
 • کاربرد های میکرودرمال در صورت و بدن
 • مراقبت های قبل از پیرسینگ و میکرودرمال
 • مراقبت های بعد از پیرسینگ و میکرودرمال
 • کنتراندیکاسیون پیرسینگ و میکرودرمال
 • شناسایی عوارض پیرسینگ و‌میکرودرمال
 • راهکار هایی برای جلوگیری از بروز عوارض در پیرسینگ و میکرودرمال
 • درمان عوارض پیرسینگ و میکرودرمال
 • شناسایی انواع پیرسینگ ها
 • شناسایی پیرسینگ های پایه
 • شناسایی انواع میکرودرمال های پایه
 • شناسایی پیرسینگ لازم برای هر ناحیه از صورت و بدن
 • تجهیزات لازم و ضروری پیرسینگ صورت و بدن ومیکرودرمال
 • آموزش بیحسی برای انجام پیرسینگ و‌میکرودرمال
 • درمان کلوئید در انجام پیرسینگ
 • انتخاب بهترین پیرسینگ پایه
 • انتخاب سایز مناسب انژیوکت برای هر ناحیه و هر پیرسینگ
 • آموزش پیرسینگ لب،ابرو،پل بینی،ناستریال،سپتوم،اسمایل،زبان،گوش(تمامی نقاط)،ناف روی مولاژ
 • آموزش پیرسینگ لب،ابرو،پل بینی،ناستریال،سپتوم،اسمایل،زبان،گوش(تمامی نقاط)،ناف روی مدل زنده
 • آموزش کاشت نگین(میکرودرمال)روی مولاژ
 • آموزش کاشت نگین(میکرودرمال) روی مدل زنده
 • قسمت اول(آموزش تئوری)
 • قسمت دوم(آموزش تئوری)
 • قسمت سوم (مراقبت های قبل و بعد)
 • قسمت چهارم (تجهیزات مورد نیاز پیرسینگ)
 • قسمت پنجم (آنژیوکت مناسب جهت پیرسینگ)
 • قسمت ششم (شناخت پیرسینگ گوش)
 • قسمت هفتم (پیرسینگ پل بینی)
 • قسمت هشتم (شناخت پیرسینگ ناستریال بینی)
 • قسمت نهم (شناخت پیرسینگ ابرو)
 • قسمت دهم (شناخت پیرسینگ سپتوم بینی)
 • قسمت یازدهم (شناخت پیرسینگ سرفیس،surface)
 • قسمت دوازدهم (شناخت پیرسینگ ناف)
 • قسمت سیزدهم (پیرسینگ لاله گوش روی مولاژ)
 • قسمت چهاردهم (پیرسینگ تراگوس یا دکمه گوش روی مولاژ)
 • قسمت پانزدهم (پیرسینگ هلیکس گوش روی مولاژ)
 • قسمت شانزدهم (پیرسینگ روک گوش روی مولاژ)
 • قسمت هفدهم (پیرسینگ ناستریال بینی روی مولاژ)
 • قسمت هجدهم (پیرسینگ سپتوم بینی روی مولاژ)
 • قسمت نوزدهم (پیرسینگ ناف روی مولاژ)
 • قسمت بیستم (پیرسینگ لب روی مولاژ)
 • قسمت بیست و یکم (پیرسینگ لب روی مولاژ)
 • قسمت بیست و دوم (پیرسینگ گوش)
 • قسمت بیست و سوم (پیرسینگ تراگوس و هلیکس گوش،مدل زنده)
 • قسمت بیست و چهارم (پیرسینگ اینداستریال گوش،مدل زنده)
 • قسمت بیست و پنجم (پیرسینگ روک گوش،مدل زنده)
 • قسمت بیست و ششم (پیرسینگ ابرو،مدل زنده)
 • قسمت بیست و هفتم (پیرسینگ ناستریال بینی،مدل زنده)
 • قسمت بیست و هشتم (پیرسینگ سپتوم بینی،مدل زنده)
 • قسمت بیست و نهم (پیرسینگ ناف،مدل زنده)
 • قسمت سی ام (پیرسینگ لب،مدل زنده)
 • قسمت سی و یکم (آموزش پیرسینگ ابرو مولاژ)
 • قسمت سی و دوم (آموزش پیرسینگ پل بینی مولاژ)
 • قسمت سی و سوم (آموزش پیرسینگ نیپل مولاژ)
 • قسمت سی و چهارم (پیرسینگ نیپل روی مدل)
 • قسمت سی و پنجم (پیرسینگ زبان روی مولاژ)
 • قسمت سی و ششم (پیرسینگ زبان روی مدل)
 • قسمت سی و هفتم (آموزش تئوری پیرسینگ surface)
 • قسمت سی و هشتم (پیرسینگ surface روی مدل)
 • قسمت سی و نهم (میکرودرمال،آموزش تئوری)
 • قسمت چهلم (آموزش میکرودرمال روی مولاژ)
 • قسمت چهل و یکم (سایزبندی میکرودرمال)
 • قسمت چهل و دوم (آموزش میکرودرمال روی مدل)
 • قسمت چهل و سوم (تخلیه کلوئید)